Oksigen

Oksigen simvolu O və atom nömrəsi 8 olan kimyəvi elementdir. O, dövri cədvəldə halogen qrupuna aid olub, yüksək reaktivliyə malik qeyri-metal element, o cümlədən əksər elementlərlə...

Azot

Azot, simvolu N və atom sayı yeddi olan kimyəvi elementdir. Otaq temperaturunda, bu qaz rəngsiz və qoxusuz olub, iki atomlu molekullardan ibarətdir. Azot qalaktika və Günəş sistemi...

Arqon

Arqon simvolu Ar, atom nömrəsi 18 olan kimyəvi elementdir. O, dövri cədvəlin 18-ci qrupundadır və təsirsiz qazdır. Arqon 0.93%-lə Yer kürəsinin atmosferində 3-cü ən geniş yayılmış ...

Karbon dioksid

Karbon dioksid (kimyəvi formulu C02) 2 oksigen atomunun tək karbon atomu ilə kovalent olaraq ikiqat reaksiyasından təşkil olunmuş təbii şəkildə mövcud olan mürəkkəb kimyəvi maddədi...

Propan

Propan C3H8 molekulyar formalı üç karbonu olan alkandır. Normal qazdır, lakin bununla yanaşı daşına bilən mayeyə doğru sıxışdırıla bilir. Təbii qaz emalı və neft emalının yan maddə...

Helium

Helium simvolu He və atom nömrəsi 2 olan kimyəvi elementdir. O, dövri cədvəldə təsirsiz qazların önündə gələn rəngsiz, qoxusuz, dadsız, zəhərsiz, təsirsiz və tək atomlu qazdır. Hel...

Arqon qarışıqları

Arqon-karbon dioksid © C-50 (50% arqon/50% C02) boruların qısa qövs qaynağı üçün istifadə olunur. ® C-40 (60% arqon/40% C02) boruşəkilli elektrodların qövs qaynağı işləri üçün ist...

Asetilen

Asetilen (sistematik adı: etin) QHj formulalı kimyəvi birləşmədir. O karbohidrogen və ən sadə alkindir. Bu rəngsiz qazdan çox yanacaq və kimyəvi struktur bloku kimi geniş şəkildə ...